چه کسی خواست من و تو ما نشویم؟


خدایی دمش گرم نجاتم داد !قهقهه