یه بار هوا دو نفره بود ما سه نفری رفتیم بیرون !


آی ضایع شداااقهقهه