مورد داشتیم دختره به خاطر کلیپس توی ماشین جا نشده !نیشخند