اتفاقی رفتم تو یه وبلاگی 


تا صفحه باز شد نوشت اسمتو بنویس منم نوشتم خاک تو سرت


دیدم یه پنجره باشد نوشته: خاک تو سرت خوش اومدی به اینجا