پســـــر باس انقدر اوبوهت داشته باشه  که وقتی به نامزدش زنگ زد دختره بگه : اوه اوه

“آقامون” زنگ زد .نه اینکه بگه :ای وای”جوجوى” من داره میزنگه!