این چینیا واقعا زبون همدیگرو می فهمن یا جلو بقیه آبرو داری می کنن؟نیشخند